ביטוח נסיעות לחו”ל – הפוליסה האחידה החדשה – מהם היתרונות ולמה חשוב לשים לב?

ביטוח » ביטוח נסיעות לחו”ל – הפוליסה האחידה החדשה – מהם היתרונות ולמה חשוב לשים לב?

ב-1 לאוגוסט 2017 יכנסו לשוק הפוליסות החדשות לביטוחי נסיעות לחו”ל, ותיפסק מכירתן של הפוליסות הקיימות לביטוחי הנסיעות לחו”ל.

השינוי הזה הוא עוד אחד ממהלכים רבים שמובילה המפקחת על הביטוח, דורית סלינגר, בניסיון לטפל בכשלים ובעיות משמעותיים בענף הביטוח, לטובתם של המבוטחים.

ביטוח נסיעות לחול פוליסה אחידה

 

1. מה היו הבעיות בביטוח הנסיעות לחו”ל הישן?

ביטוחי הנסיעות הקיימים כיום, טרם כניסתן לתוקף של הפוליסות החדשות, סובלים ממספר בעיות משמעותיות, שפגעו ביכולתם של המבוטחים להשוות בין הפוליסות מצד אחד, ומהצד השני להבין את זכויותיהם ולממש אותן במקרה הצורך.

הבעיות המרכזיות בפוליסות הקיימות:

  1. חוסר התאמה בין גובה הכיסוי לעלויות הצפויות במדינה אליה נוסע המבוטח – דבר שגרם בחלק מהמקרים לכיסוי חלקי בלבד של הוצאות המבוטח על ידי חברות הביטוח, ובמקרים אחרים גרם לתשלומים גבוהים מהנדרש ששילמו המבוטחים עבור ביטוח הנסיעות לחו”ל.
  2. ביטול טיסה לבן משפחה – בחלק מהמקרים שבהם בוטלה טיסה על ידי בני זוג, ואחד מבני הזוג היה זכאי על פי תנאי הפוליסה לפיצוי על ביטול הטיסה, בן הזוג השני לא היה זכאי לפיצוי.
  3. הגדרה בעייתית של הזכאות לפיצוי עבור ביטול טיסה – בחלק מהפוליסות פיצוי בגין ביטול טיסה לא כלל מקרים של אשפוז ללא סכנת מוות, או מקרי אשפוז של קרובים שאינם מהמשפחה הגרעינית.
  4. הערמת קשיים על המבוטח בעת קביעת זהות המלווה בעת הטסה רפואית – חלק מחברות הביטוח לא איפשרו למבוטח להגדיר מלווה בהתאם להעדפתו, בדגש על מלווים שאינם בני משפחה קרובים.
  5. כיסוי חסר של הוצאות משפטיות בחו”ל – בחלק מהמקרים התנו חברות הביטוח את הכיסוי בזיכויו של המבוטח או בזכייתו במשפט.

 

המלצות קריאה נוספות:

2. מהם השינויים בביטוח הנסיעות החדש והאחיד?

המפקחת על הביטוח הגדירה מספר תנאים שיכללו בכל פוליסות ביטוח הנסיעות החדשות, כאשר חברות הביטוח יכולות לשנות את התנאים הללו רק אם השינוי הוא לטובת המבוטח:

א. הטסת מלווה

1) רק המבוטח, או מישהו מטעמו של המבוטח, יקבעו את זהות המלווה שיוטס, וזהות המלווה לא תוגבל רק לבן משפחה קרוב של המבוטח.

2) כיסוי להטסת מלווה יכלול, לכל הפחות, החזר בגין כרטיסי טיסה, נסיעות ולינה.

3) חברת הביטוח יכולה להתנות את הזכאות להטסת מלווה במספר ימי אשפוז מינימליים של המבוטח. מספר הימים המינימליים לא יהיה גבוה משלושה ימים. במידה שהרופא המטפל קבע כי חיי המבוטח בסכנה, תהיה זכאות להטסת מלווה ללא קשר למספר ימים מינימליים.

ב. החזר הוצאות

החזר הוצאות שנגרמו בעקבות הארכת השהות בחו”ל מעבר לתקופת הביטוח יכול להיות מוגבל בפוליסה רק באופנים הבאים:

1) תקרת כיסוי יומית שתאפשר למבוטח למצוא סידורי לינה נאותים במדינה בה הוא נמצא.

2) הכיסוי יחול עד לקבלת אישור רפואי שלפיו המבוטח כשיר לטוס חזרה לארץ.

ג. הוצאות משפטיות בחו”ל

על הכיסוי לחול בהליכים אזרחיים ופליליים כאחד והוא לא יותנה בזיכויו של המבוטח או בזכייתו במשפט.

3. מהם השינויים וההרחבות בביטוח הנסיעות החדש והאחיד?

א. הרחבה להריון

קביעת סכום פיצוי מקסימלי (תקרת כיסוי), שיכלול את כל ההוצאות הרפואיות הקשורות בהריון ומכוסות במסגרת הפוליסה. ההוצאות הרפואיות הקשורות בהריון יכללו, לפחות, הוצאות אשפוז הקשורות בהריון, לידה מוקדמת, טיפול או אשפוז הפג והטסה רפואית.

ב. הרחבה לביטול או לקיצור נסיעה

כיסוי לביטול או קיצור נסיעה לא ייכלל בפוליסה הבסיסית, ויימכר כהרחבה. ההרחבה תכלול תמיד:

1) מימון כרטיס טיסה, ללא קיזוז של מחיר כרטיס הטיסה מסכום הפיצוי שבסעיף הבא.

2) פיצוי עבור הוצאות ששולמו מראש, שיחושב ממועד קרות מקרה הביטוח ולא ממועד הטיסה.

3) במקרה שמשפחה גרעינית רכשה הרחבה לביטול או לקיצור נסיעה לכל אחד מבני המשפחה, ואחד מבני המשפחה זכאי לפיצוי לפי הפוליסה, יהיו זכאים לפיצוי גם יתר בני המשפחה. הסעיף הזה יחול גם לגבי משפחתו של מבוטח שנקרא לשירות מילואים בצו 8.

4) הפיצוי עבור ביטול או קיצור נסיעה, בעקבות מותו או אשפוזו של מבוטח, מלווה או בן משפחה קרוב, לא יהיה מותנה במוות או אשפוז בבית חולים ישראלי.

5) ההרחבה במקרה של אשפוז לא תתנה את האשפוז בסכנת חיים של בן המשפחה.

6) הגדרת בן משפחה קרוב תכלול לפחות את אלה – בן או בת זוג של המבוטח, הוריו, ילדיו, אחיו, סבו, סבתו, נכדיו, דודיו, חותניו וגיסיו.

7) ההרחבה לא תחריג את כיסוי הביטוח כתלות בגילו של בן המשפחה הקרוב.

8) הזכאות להרחבה לביטול או לקיצור נסיעה תחל ממועד מכירת הכיסוי ולא ממועד מאוחר יותר.

ג. הרחבה להחמרת מחלת לב קיימת

הרחבה להחמרת מחלת לב קיימת לא תחריג הליך לפתיחת חסימה בכלי הדם וניתוח לב ולא תהיה מותנית בכך שלא אירע למבוטח אירוע לבבי לפני מועד הטיסה.

ד. הרחבה לספורט אתגרי או לספורט חורף

הרחבה לספורט אתגרי או לספורט חורף תכלול את רשימת פעילויות הספורט המכוסות בדף פרטי הביטוח שנשלח למבוטח טרם הטיסה.

ה. כיסוי כבודה

1) הכיסוי לכבודה יחול גם במקרה של אובדן או גניבה של כבודה, ולא יותנה במקום שבו הונחה הכבודה, גם במקרה שבו נגנבה הכבודה מכלי רכב (פרטי או ציבורי) או מתא לשמירת חפצים.

2) חברת הביטוח לא תנכה מעלות הכבודה את המע”מ, אם המבוטח שילם אותו בעת רכישת הפריט.

3) בהעדר קבלות קניה, ערך הכבודה יוערך על ידי המבטח, ולא יכלול סעיף שבו מצוין אחוז ניכוי בלאי מינימאלי.

4) גובה השיפוי עבור הכבודה לא יותנה בגילו של המבוטח.

5) דברי ערך – לא ניתן להגדיר בפוליסה שכיסוי לדברי ערך אשר לא סביר שהמבוטח יישא אותם על גופו, או לפריטים אשר במהותם אינם בשימוש חלק גדול מהיממה, יהיה בתוקף רק כשהמבוטח נושא אותם על גופו.

 

4. הגדרות חדשות נוספות לגבי תנאי הפוליסות החדשות

א. גילוי בדבר מצב רפואי קודם

חברת הביטוח חייבת לעדכן את המבוטח לפני רכישת הביטוח, שהרובד הביטוחי הראשון אינו מכסה הוצאות רפואיות בחו”ל הנובעות ממצב רפואי קודם ותציע לו לרכוש הרחבה להחמרה של מצב רפואי קודם.

ב. הארכת תקופת הביטוח

אם מבוטח מבקש להאריך את תקופת הביטוח בביטוח הנסיעות לחו”ל, על חברת הביטוח להאריך לו את תקופת הביטוח בתנאים זהים לתנאי תכנית הביטוח הראשונה ללא התניות נוספות.

ולשם הדגשה נקבע שחברת הביטוח לא תתנה את הארכת התקופה בחתימת המבוטח על הצהרה כי לא יתבע אותה בעתיד.

 

5. סיכום – האם הפוליסה החדשה טובה יותר עבור המבוטחים?

פוליסת ביטוח הנסיעות החדשה טובה משמעותית מהפוליסות הקודמות, בזכות טיפול במספר כשלים ובעיות מבניות שהיו בביטוחי הנסיעות לחו”ל.

עם זאת, בדומה למעבר לביטוח האחיד בביטוחי הבריאות הפרטיים, רק הזמן יראה האם אכן הצליחה הפוליסה החדשה למנוע מצבים שבהם חברות הביטוח מתנערות מאחריותן כלפי הלקוחות, או שיימצאו בפוליסה החדשה “חורים וסדקים” אחרים שישאירו את המבוטחים ללא כיסוי מלא ומספק.

 
צוות אתר savey

כתב ועדכן: צוות אתר savey

צוות הכותבות והכותבים המסור של אתר savey פועל באופן שוטף על מנת לאתר, להגיש ולעדכן עבור קוראי האתר מידע מועיל, אובייקטיבי ונגיש.

פוסטים נוספים »
 

עוד באותו נושא:

צוות הכותבות והכותבים המסור של אתר סייבי פועל באופן שוטף על מנת לאתר, להגיש ולעדכן עבור קוראי האתר מידע מועיל, אובייקטיבי ונגיש. בין חברי הצוות: מיה רוזה, קרן סוחצקי, עומר גלעדי, נועם בן חיים וטליה פלד. עורך ראשי: רני שחר.

כתיבת תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות