ביטוח סיעודי בקופת חולים מאוחדת

ביטוח » ביטוח סיעודי » ביטוח סיעודי בקופות החולים » קופת חולים מאוחדת

ב-1.7.2016 נכנסו לתוקף הפוליסות האחידות לביטוח סיעודי בקופת החולים, ובהן גם הפוליסה החדשה של ביטוח סיעודי בקופת חולים מאוחדת.

ביטוח סיעודי קופת חולים מאוחדת

הפוליסות האחידות בביטוח הסיעודי בקופות החולים באו לשנות את המצב הבעייתי שהיה לפני השינוי, בו לא ניתן היה להשוות בין הביטוחים של הקופות השונות, וכל מעבר מקופה אחת לאחרת גרם לאובדן זכויות של המבוטח.

השוני בין הביטוחים הסיעודיים החדשים של קופות החולים הוא בעלויות הביטוח וברמת השירות שמספקת קופת החולים.

תשלום תביעות הביטוח של קופת חולים מאוחדת מבוצע בחלקו על ידי חברת ביטוח, עימה חותמת קופת החולים על הסכמי שיתוף פעולה אחת לתקופה, כאשר נכון להיום הביטוח שמציעה קופת חולים מאוחדת מבוצע למעשה בחברת הפניקס.

יתרת התשלומים מבוצעת מקרן מבוטחים הממומנת מתשלומי חברי הקופה המבוטחים בביטוח הסיעודי, ומיועדת לממן את תשלומי הקרן העתידיים עבור הביטוחים הסיעודיים.

ביטוח סיעודי מאוחדת – קישורים חשובים

המלצות קריאה נוספות:

1. מה כלל הביטוח הסיעודי הקודם של קופת חולים מאוחדת?

עד יוני 2016 כלל הביטוח הסיעודי של קופת חולים מאוחדת את הכיסויים הבאים (חשוב – כיסויים אלה כבר לא תקפים היום):

א. תקופת תשלום פיצויים של 60 חודשים (5 שנים).

ב. אפשרות לבחירה באחד משני מסלולי ביטוח סיעודי והחלפה ביניהם בכל עת:

1) שיפוי בגין אשפוז במוסד סיעודי – השתתפות בהוצאות האשפוז הסיעודי. תקרת ההשתתפות – 8,440 ש”ח בחודש.

2) פיצוי לחולה סיעודי במטופל בביתו – 6,030 ₪ לחודש.

ג. בשנה ה-4 וה-5 לתשלום הפיצויים יורדים הסכומים בהתאם לתנאי הפוליסה.

ד. ללא תקופת אכשרה למצטרפים חדשים וללא מגבלת גיל להצטרפות.

ה. אפשרות לרכוש רובד ביטוחי כפול וליהנות מסכומי ביטוח כפולים.

2. מה כולל הביטוח הסיעודי הנוכחי של קופת חולים מאוחדת?

ביולי 2016 הועברו כל מבוטחי הביטוח הסיעודי של מאוחדת לפוליסת הביטוח הסיעודי החדשה, בהתאם לתנאים שהגדירה המפקחת על הביטוח לפוליסת הסיעוד האחידה.

נסקור כאן את עיקרי התנאים בפוליסות הביטוח הסיעודי של קופות החולים בכלל, ושל קופת חולים מאוחדת בפרט:

א. ההצטרפות לביטוח הסיעודי בקופת חולים מאוחדת

1) מצטרפים חדשים

כל אחד מחברי קופת חולים מאוחדת יכול לבקש להצטרף לביטוח הסיעודי של הקופה, ללא מגבלה של גיל הצטרפות מקסימלי.

בעת ההצטרפות יהיה עליו למלא הצהרת בריאות ולעבור חיתום רפואי, כאשר קופת חולים מאוחדת יכולה לסרב לקבל אותו לביטוח.

חבר קופת חולים מאוחדת שלא יקבל תוך 60 ימים מענה לבקשת הצטרפות שהוגשה על ידו (כולל הצהרת הבריאות וכל המסמכים הרפואיים שנדרש להעביר), יהיה מבוטח אוטומטית בפוליסה.

תינוק שנולד או צורף כחבר קופת החולים מאוחדת עד גיל 12 חודשים, יצורף לביטוח הסיעודי בצורה אוטומטית, וחברת הביטוח תשלח מכתב המעדכן על צירוף התינוק לביטוח להוריו.

2) מבוטחים שעוברים מקופת חולים אחרת

אנשים שהיו מבוטחים בביטוח סיעודי של קופת חולים אחרת, ומעוניינים לעבור לביטוח בקופת חולים מאוחדת, יכולים להצטרף ללא צורך בהצהרת בריאות וחיתום מחדש או בחינה של מצבם הרפואי, ותוך שמירה על הזכויות שלהם.

מועד תחילת הביטוח בקופת החולים מאוחדת יהיה מועד ביטול הביטוח בקופת החולים הקודמת.

גיל ההצטרפות של מבוטחים שעוברים לקופת חולים מאוחדת יהיה גיל ההצטרפות המקורי שלהם לביטוח הסיעודי ולא גיל המעבר לקופת החולים החדשה.

ב. מי ומתי זכאים לתשלומים מהביטוח הסיעודי של קופת חולים מאוחדת?

1) הכיסוי בפוליסה

תשלום פיצוי חודשי קבוע, בסכומים מוגדרים מראש, במקרה של הגעתו של המבוטח למצב סיעודי.

זכאות המבוטח לפיצויים קיימת רק כל עוד הפוליסה בתוקף, וכאשר היא מבוטלת, מתבטלת זכאותו לפיצויים, ואין צבירה של ערכי סילוק בפוליסה (בניגוד לביטוחי הסיעוד הפרטיים).

2) תקופת המתנה

תחילת זכאותו של המבוטח לתשלומי הביטוח היא 60 ימים ממועד מקרה הביטוח (60 הימים הללו נקראים “תקופת המתנה”).

במקרים שמצבו של המבוטח השתפר ואז הורע שוב בתוך פחות מ-12 חודשים, לא תידרש תקופת המתנה נוספת לפני תחילת התשלומים בשנית.

3) תקופת תשלום הפיצויים

פיצויי הביטוח הסיעודי של קופות החולים ישולמו במשך 60 חודשים לכל היותר.

4) הקריטריונים לקבלת הפיצויים

הזכאות לקבלת פיצויים מהביטוח הסיעודי של קופות חולים מאוחדת היא במקרים של אי יכולת לבצע 3 פעולות חיים בסיסיות (ADL) לפחות, או במצב של תשישות נפש.

כפעולות חיים מוגדרות 6 קבוצות הפעולות הבאות, ואי יכולת מוגדר כחוסר מסוגלות לבצע חלק מהותי (לפחות 50%) מהפעולה:

1. לקום ולשכב.
2. להתלבש ולהתפשט.
3. רחצה.
4. אכילה ושתייה.
5. שליטה בסוגרים.
6. ניידות.

הגדרת הניידות בפוליסה האחידה החדשה מגדירה שריתוק לכיסא גלגלים באופן המאפשר למבוטח לנוע באופן עצמאי, לא ייחשב כפגיעה ביכולתו העצמאית של המבוטח לנוע.

ג. סכומי הפיצויים שמקבלים מהביטוח הסיעודי של קופת חולים מאוחדת

סכומי הביטוח להם זכאי המבוטח במקרה של הגעה למצב סיעודי משתנים בהתאם לגיל שבו הוא הצטרף לביטוח לראשונה, והמקום שבו הוא מטופל – בביתו או במוסד סיעודי.

גיל הצטרפות לביטוחעד 4950-5960 ומעלה
מבוטח השוהה בביתו5,500 ש"ח4,500 ש"ח3,500 ש"ח
מבוטח השוהה במוסד סיעודי10,000 ש"ח6,500 ש"ח4,500 ש"ח
הערות

1) כל המספרים שמפורטים כאן כפופים לתקרה לפיצוי החודשי, העומדת על 80% מהסכום שהמבוטח משלם בפועל למוסד הסיעודי. הפיצוי החודשי לא יכול להיות מעל לתקרה זו.

2) סכומי הביטוח והפרמיות צמודים למדד.

3. מה לא כולל הביטוח הסיעודי של קופת חולים מאוחדת (“החריגים”)?

הביטוח הסיעודי של קופת חולים מאוחדת כולל מספר חריגים לזכאות לתשלומי הביטוח שאינם מכוסים:

א. מקרה ביטוח שאירע לראשונה לפני גיל 3.

ב. מצב סיעודי שאירע עקב תאונת דרכים או תאונת עבודה (מכיוון שמקרים אלה מכוסים במסגרת ביטוח החובה לרכב והביטוח הלאומי בהתאם).

ג. מקרה סיעוד המתרחש בעת שירות המבוטח בגוף ביטחוני או משטרתי, או בשל השתתפות פעילה בפעילות צבאית, משטרתית, מלחמתית, פעולות איבה (מכיוון שמקרים אלה מכוסים על ידי משרד הביטחון).

ד. חיילים בשירות חובה – מאחר ועם הגיוס לצה”ל, מבוטלת חברותו של החייל בקופת החולים.

ה. מקרה סיעוד הנגרם עקב שימוש בסמים או התמכרות לסמים.

ו. כל החרגה המוגדרת בפירוש בדף הביטוח, ומבוצעת לאור החיתום הרפואי שבוצע ללקוח בעת הצטרפותו לביטוח.

ז. מקרה סיעוד בשל מצב רפואי קודם, במשך שנה ממועד ההצטרפות לביטוח למבוטחים מתחת גיל 65, ובמשך חצי שנה ממועד ההצטרפות הביטוח למבוטחים בני 65 ויותר.

4. כמה עולה ביטוח סיעודי בקופת חולים מאוחדת?

הפרמיות של הביטוח הסיעודי בקופת חולים מאוחדת משתנות עם הגיל, בהתאם לקבוצות גיל ופרמיות מוגדרות מראש, בהתאם להחלטת קופת החולים (אך בכפוף למגבלות שהוגדרו על ידי המפקחת על הביטוח).

נכון להיום, תעריפי הביטוח הסיעודי של קופת חולים מאוחדת אינם מהנמוכים או מהגבוהים ביותר מבין קופות החולים.

פירוט הפרמיות בקופות החולים השונות (עדכני ליוני 2017)

גילפרמיה חודשית - כלליתפרמיה חודשית - מכביפרמיה חודשית - לאומיתפרמיה חודשית - מאוחדת
0-170000
1806.1800
19-2010.026.188.085.93
21-2510.026.188.0812.40
2610.026.188.0815.63
27-2910.026.1816.1315.63
3010.0222.7716.1315.63
31-3526.0422.7725.2125.33
36-4036.0629.8639.2147.43
41-4545.0931.0052.5252.82
46-5069.1265.5475.6289.47
51-5587.1373.5688.2495.94
56-6095.1481.91101.55120.74
61-65115.2197.13117.65129.36
66-70149.35123.21133.77153.08
71-75171.36145.86150.57168.71
76-80181.38158.79159.68174.64
81 ומעלה191.38168.51159.68180.57

הפרמיות לכל קבוצת גיל ניתנות לשינוי על ידי קופת החולים, בכפוף למגבלות שהוגדרו על ידי המפקחת על הביטוח.

5. מהי רמת השירות בביטוחים הסיעודיים בקופת חולים מאוחדת?

רמת השירות למבוטחי הסיעוד של קופת חולים מאוחדת, על פי מדד השירות שמפרסם משרד האוצר, היא מהנמוכות יותר מבין קופות החולים, בעיקר בגלל מהירות הטיפול בתביעות המבוטחים.

טבלת מדד השירות בביטוח הסיעודי בקופות החולים 2016

6. האם הביטוח הסיעודי של קופת חולים מאוחדת נותן כיסוי מספיק?

הביטוח הסיעודי הקבוצתי של קופות החולים נותן כיסוי בסיסי וזול מפני הגעה למצב סיעודי.

ועדיין, לא ניתן לצערנו להסתמך רק עליו על מנת לממן טיפול בחולה סיעודי משתי סיבות מרכזיות –

1. סכומי הפיצוי שמקבלים בביטוח הסיעודי של קופות החולים מוגבלים ונמוכים מהצורך, העומד על כ-7,000-10,000 ש”ח לטיפול בבית, ובין 15,000-20,000 ש”ח לחולה המאושפז במוסד סיעודי (בניגוד לביטוח סיעודי פרטי המאפשר לרכוש סכומי ביטוח של עד 20,000 ש”ח).

2. תקופת הפיצוי בביטוחים הסיעודיים של קופות החולים מוגבלת ל-5 שנים בלבד, ולא נותנת מענה למקרים של סיעוד ממושך יותר (בניגוד לביטוח סיעודי פרטי המאפשר גם כיסוי לכל החיים).

ההמלצה שלנו היא לבחון אפשרות לשלב את הביטוח הסיעודי של קופות החולים עם ביטוח סיעודי פרטי משלים, המתחיל לשלם פיצויים ללקוח כאשר מסתיימות 5 השנים של הכיסוי בקופת החולים.

7. איך מצטרפים לביטוח הסיעודי של מאוחדת?

ההצטרפות לביטוח הסיעודי של קופת חולים מאוחדת מתבצעת באמצעות המוקד הטלפוני של מאוחדת (3833*) או באמצעות הטופס המתאים באתר האינטרנט של מאוחדת.

את מסמכי הפוליסה המלאים ניתן למצוא בקישור הזה.

  קבלו הצעות לביטוח סיעודי מסוכני ביטוח מומלצים:

  ביטוח מבוקש:

  ביטוח סיעודי קופת חוליםביטוח סיעודי פרטי
  איזור בארץ:

  לחיצה על כפתור זה מהווה את הסכמתך להעברת פרטיך לגופים המומלצים של savey ולתנאי השימוש באתר. פרטיותכם חשובה לנו! מוזמנים לקרוא עוד על מדיניות הפרטיות שלנו.

  עוד באותו נושא:

  צוות הכותבות והכותבים המסור של אתר סייבי פועל באופן שוטף על מנת לאתר, להגיש ולעדכן עבור קוראי האתר מידע מועיל, אובייקטיבי ונגיש. בין חברי הצוות: מיה רוזה, קרן סוחצקי, עומר גלעדי, נועם בן חיים וטליה פלד. עורך ראשי: רני שחר.

  כתיבת תגובה

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות