תקרת הפקדה לקרן השתלמות בשנת 2020 – מהי? ואיך למקסם את הטבות המס?

פנסיה » קרן השתלמות » תקרת הפקדה

קרן השתלמות היא מוצר חיסכון מעולה, בין היתר בזכות הטבות המס המשמעותיות שמקבלים החוסכים בקרן.

אנחנו נפרט כאן את תקרות ההפקדה לקרן השתלמות נכון לשנת 2020, ונסביר איך ניתן למנף אותן על מנת להקטין את המס ולהגדיל את החיסכון.

לפירוט כל תקרות ההפקדה לפנסיה – לחצו כאן.

תקרות הפקדה

1. קודם כל – האם יש באמת תקרת הפקדה לקרן השתלמות?

כשמדברים על תקרות הפקדה לקרן השתלמות, חשוב להבחין בין 2 נושאים שונים –

 • הסכום המקסימלי שניתן להפקיד לקרן השתלמות.
 • סכום ההפקדה המקסימלי שמזכה בהטבות מס.

הסכום המקסימלי שניתן להפקיד לקרן השתלמות

נכון לשנת 2020 אין מגבלה חוקית לגבי סכום ההפקדה לקרן השתלמות.

כלומר – עצמאים וגם שכירים יכולים להפקיד לקרן השתלמות פעילה שברשותם כל סכום שיבחרו (מלבד קרנות השתלמות במסלול IRA, הנתונות לתקרת ההפקדה למסלול מסוג זה – 5.2 מיליון שקלים).

אצל שכירים, ייתכן שבקשה של העובד להפקיד סכומים נוספים לקרן השתלמות, מעבר ל-2.5% הסטנדרטיים שלו, תיתקל בקשיים או אפילו בסירוב מצד בית ההשקעות, בגלל חוסר יכולת של בית ההשקעות לבצע את ההפקדה הנוספת מבחינה תפעולית.

במקרים כאלה חשוב לדעת שקיימים בתי השקעות המאפשרים הפקדות נוספות של שכירים, וניתן כמובן לנייד אליהם את קרן ההשתלמות שלכם.

סכום ההפקדה המקסימלי שמזכה בהטבות מס

ברוב המקרים, כאשר מדברים על תקרות הפקדה לקרן השתלמות, מתייחסים לסכום ההפקדה המקסימלי לקרן השתלמות, המזכה בהטבות מס.

סכום ההפקדה המקסימלי לקרן השתלמות המזכה בהטבות מס, מוגדר בפקודת מס ההכנסה והוא משתנה בהתאם למעמד החוסך – שכיר / עצמאי / שכיר בעל שליטה / שכיר שהוא גם עצמאי.

אנחנו נפרט את סכומי ההפקדה הללו בסעיפים הבאים.

המלצות קריאה נוספות:

2. תקרת הפקדה לקרן השתלמות בשנת 2020 – עצמאים

תקרת ההפקדה המוטבת למס לקרן השתלמות לעצמאים מתחלקת ל-2 סוגי הטבות מס:

 1. ניכוי מס – הפקדות לקרן השתלמות של עד 4.5% מההכנסה החייבת, או 11,925 ש”ח, לפי הנמוך מביניהם, מזכות את העצמאי בהטבת מס בשלב ההפקדה (בדומה להוצאה מוכרת).
 2. פטור ממס רווח הון – הפקדות לקרן השתלמות של עד 18,600 ש”ח בשנה, פטורות ממס רווח הון על התשואות והרווחים העתידיים.

סיכום – תקרות הפקדה לקרן השתלמות – עובד עצמאי

סוג הטבת המספירוטתקרות הפקדה לקרן השתלמות
הטבות מס הכנסה
(בשלב ההפקדה)
אחוז ההפקדה המירבי המזכה בהטבה במס הכנסה4.5%
סכום הפקדה שנתי מירבי המזכה בהטבות במס הכנסה11,925 ₪
הטבות מס רווח הוןסכום הפקדה שנתי מירבי המזכה בפטור ממס רווח הון18,600 ₪

לקריאה נוספת על תקרות הפקדה לקרן השתלמות לעצמאי – לחצו כאן.

3. תקרת הפקדה לקרן השתלמות בשנת 2020 – שכירים

תקרת ההפקדה לקרן השתלמות של עובד שכיר, המזכה בהטבות מס, כוללת 2 מגבלות:

 1. הפקדה בגובה של עד 10% משכרו של העובד.
 2. הפקדה לפי שכר של עד 15,712 ש”ח.

הסבר ודוגמאות:

דוגמא 1 – שכיר עם שכר של 10,000 ש”ח בחודש והפקדה חודשית לקרן השתלמות של 1,100 ש”ח (11% מהשכר)

שכירים בכל רמת שכר (מלבד מורים ועובדי ניקיון ושמירה, אשר להם יש הסכמים קיבוציים אחרים), מקבלים הטבות מס רק על הפקדות של עד 10% מהשכר.

במקרה שבדוגמא 1, יקבל השכיר הטבות מס מלאות על ההפקדה בגובה 1,000 ש”ח (10% מהשכר).

הפקדות המעסיק שמעל סכום זה (1,000*7.5%=75 ש”ח) ייחשבו כהכנסה החייבת במס, ובנוסף כל ההפקדות שמעל התקרה (עובד ומעסיק, בסך 100 ש”ח) לא יהנו מפטור על מס רווח הון.

דוגמא 2 – שכיר עם שכר של 20,000 ש”ח בחודש, והפקדה חודשית לקרן השתלמות של 2,000 ש”ח (10% מהשכר)

שכירים ששכרם גבוה מ-15,712 ש”ח, לא מקבלים הטבות מס על הפקדות לקרן השתלמות, בגין יותר משכר זה.

במקרה שבדוגמא 2, יקבל השכיר הטבות מס מלאות על ההפקדה בגובה 1,571.2 ש”ח (10% מהשכר).

הפקדות המעסיק שמעל סכום זה (4,288*7.5%=321.6 ש”ח) ייחשבו כהכנסה החייבת במס, ובנוסף כל ההפקדות שמעל התקרה (עובד ומעסיק בסך 428.8 ש”ח) לא יהנו מפטור על מס רווח הון.

סיכום – תקרות הפקדה לקרן השתלמות – עובד שכיר

  תקרות הפקדה
לקרן השתלמות
הטבות מס הכנסהאחוזי הפקדה מירביים המזכים בהטבות במס הכנסה10% מהשכר,
הנחלקים ל-2.5% הפקדות עובד, 7.5% הפקדות מעסיק, ולא יותר מ-1,571 ₪ לחודש
תקרת השכר אשר הפקדות מעסיק עד 7.5% ממנה לא ייזקפו לעובד כהכנסה חייבת

לקריאה נוספת על תקרות הפקדה לקרן השתלמות לעובד שכיר – לחצו כאן.

4. תקרת הפקדה לקרן השתלמות בשנת 2020 – שכיר שהוא גם עצמאי

נכון לשנת 2020, בהתאם לחוקי המס, נהנים שכירים שהם גם עצמאים מהטבת מס משמעותית יותר מאשר עובדים שהם רק שכירים או רק עצמאים.

מדובר במצב שהוא ספק טעות וספק מכוון, ויש לקחת בחשבון שייתכן שהוא יבוטל בעתיד הקרוב, ובכל מקרה המלצתנו היא להתייעץ עם רואה חשבון או יועץ מס בעת קבלת ההחלטה על סכום ההפקדה השנתי לקרן השתלמות.

 • הטבת מס בשלב ההפקדה – כאן אין הטבה מוגדלת לשכיר שהוא גם עצמאי, וההכנסה המקסימלית המצרפית המזכה בהטבת מס היא 265,000 ש”ח בשנה (נכון לשנת 2020).
 • פטור ממס רווח הון – שכיר שהוא גם עצמאי נהנה היום למעשה מתקרת הפקדה כפולה הפטורה ממס רווח הון – פעם אחת כשכיר ופעם שנייה כעצמאי. תקרת ההפקדה המוטבת לשכיר שהוא גם עצמאי היא 37,200 ש”ח (פעמיים התקרה של 18,600 ש”ח).

לקריאה נוספת על תקרות הפקדה לקרן השתלמות לשכיר שהוא גם עצמאי – לחצו כאן.

5. תקרת הפקדה לקרן השתלמות בשנת 2020 – שכירים בעלי שליטה

שכיר בעל שליטה נהנה מהטבות מס זהות לאלה של שכיר רגיל, בהפקדה לקרן השתלמות.

ההבדל בין שכיר רגיל לשכיר בעל שליטה בכל הקשור להטבות המס על ההפקדות לקרן השתלמות, הוא בחבות המס של המעסיק.

עבור שכיר רגיל, הפקדה עד לתקרה של 7.5% מהשכר (ושכר מירבי של 15,712 ש”ח) תוכר למעסיק כהוצאה מוכרת, ואילו עבור שכיר בעל שליטה תוכר כהוצאה מוכרת הפקדה של עד 4.5% מהשכר בלבד.

חשוב לדעת שהפער בין התקרה המוכרת לשכיר בעל שליטה (4.5%) לבין תקרת ההפקדה לשכיר רגיל (7.5%), לא יחשב כזקיפת הכנסה לעובד.

  קבלו הצעות מעולות לפנסיה וחיסכון:

  בחרו מוצר:
  קרן פנסיהביטוח מנהליםקופת גמל
  קרן השתלמותקופת גמל להשקעהתיקון 190
  איזור בארץ:

  לחיצה על כפתור זה מהווה את הסכמתך להעברת פרטיך לגופים המומלצים של savey ולתנאי השימוש באתר. פרטיותכם חשובה לנו! מוזמנים לקרוא עוד על מדיניות הפרטיות שלנו.

  עוד באותו נושא:

  יועץ פנסיוני אובייקטיבי ברישיון משרד האוצר, חבר לשכת היועצים הפנסיוניים ופורום החוסכים לפנסיה. יזם חברתי, כותב, מוסיקאי.
  כל התכנים באתר זה נועדו לסייע לקוראים בקבלת החלטות כלכליות טובות יותר, אך אינם מהווים ייעוץ פנסיוני או ייעוץ השקעות אישי המותאם לצרכי הקורא.
  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות