שינויים בביטוח הסיעודי הקבוצתי – לחברי מכבי, כללית, מאוחד ולאומית

ביטוח » שינויים בביטוח הסיעודי הקבוצתי – לחברי מכבי, כללית, מאוחד ולאומית

בימים האחרונים נשלחו לחברי קופות החולים מכתבים ומיילים המודיעים להם על הארכת תקופת הביטוח הסיעודי הקבוצתי שלהם, ועל השינויים המתוכננים החל מיולי 2016.

לאחר שקיבלנו שאלות ופניות בנושא, אנחנו מצרפים כאן הסבר קצר על השינוי המתוכנן. ההסבר מתבסס על המכתב שקיבלו חברי קופת חולים מכבי, אך רלוונטי גם לחברי קופות החולים האחרות.

מכתב ביטוח סיעודי מכבי

הסבר מכתב לדוגמא – שינויים בביטוח הסיעודי הקבוצתי של קופת חולים מכבי

מבוטח/ת יקר/ה, אנו שמחים להודיעך* כי הביטוח הסיעודי הקבוצתי לחברי מכבי שירותי בריאות "מכבי סיעודי" הוארך לתקופה של שנה נוספת

הסבר: פתיחת המכתב סטנדרטית – הביטוח הסיעודי הקבוצתי של קופות החולים נמכר על ידי הקופה, אך הכיסוי עצמו ניתן על ידי אחת מחברות הביטוח, ומתחדש אחת לתקופה מוגדרת.

כל חברי מכבי אשר יהיו מבוטחים בפוליסה שתסתיים ביום 30 ביוני 2016 )"הפוליסה הקודמת"( יועברו אל הפוליסה החדשה ברצף זכויות וללא צורך בחיתום

הסבר: כל המבוטחים בפוליסה הסיעודית כיום ימשיכו להיות מכוסים בצורה אוטומטית, תוך שמירה מלאה על הותק שלהם בפוליסה.

בשנת 2016 קיבלה מדינת ישראל החלטה להסדיר את תחום ביטוחי הסיעוד הקבוצתיים לחברי קופות החולים. כפועל יוצא של החלטה זו, יכנסו לתוקף ביום 1 ביולי 2016 , תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים(, התשע"ו 2016- )"התקנות"(. תקנות אלו מחייבות את קיומה של פוליסה אחידה בכל קופות החולים וקובעות את הזכאות לתגמולי ביטוח אחידים בכל הקופות בהתאם לגיל ההצטרפות של המבוטח.

הסבר: קודם כל חשוב לדעת שהשינוי המתוכנן בביטוחים הסיעודיים של קופות החולים לא מגיע כתוצאה מיוזמה של קופות החולים, אלא כחלק מהרפורמה בביטוחים הסיעודיים של קופות החולים שמובילים משרד האוצר והמפקחת על הביטוח.

עד היום הציעה כל אחת מקופות החולים פוליסה אחרת לביטוח סיעודי, עם כיסויים שונים, לתקופות שונות ובתעריפים שונים, וההשוואה ביניהם הייתה קשה עד בלתי אפשרית.

בנוסף, בעת המעבר מקופת חולים אחת לאחרת, בוטלו למעשה הזכויות שצבר המבוטח בביטוח הסיעודי, דבר שהגביל באופן משמעותי את יכולתם של המבוטחים להחליף קופת חולים.

הרפורמה בביטוחים הסיעודיים של קופות החולים נועדה לשפר את יכולת המבוטחים להשוות בין הביטוחים שמציעות קופות החולים השונות, באמצעות הגדרת פוליסת ביטוח סיעודי אחידה לכל קופות החולים, ומאפשרת להם לעבור מקופת חולים אחת לאחרת תוך שמירה על הזכויות והותק שצברו.

לידיעתך, במסגרת הפוליסה החדשה, בוטלו הרבדים סיעודי כסף וסיעודי זהב.

הסבר: עד היום היו שני רבדים שונים, לבחירת המבוטחים, בביטוח הסיעודי של מכבי. עם כניסת הפוליסה האחידה לתוקף, עוברים אליה כל המבוטחים באופן גורף, והרבדים “סיעודי כסף” ו”סיעודי זהב” מתבטלים.

אלה שהיו מבוטחים ברובד סיעודי זהב בפוליסה הקודמת, יהיו זכאים לתגמולי הביטוח המקסימלים על פי הפוליסה החדשה. אלה שהיו מבוטחים ברובד סיעודי כסף בפוליסה הקודמת, שויכו לקבוצת הגיל הרלבנטית להם, על פי גילם במועד הצטרפותם לראשונה לביטוח. בהתאם לשיוך האמור, נקבע גובה תגמולי הביטוח להם יהיו זכאים בפוליסה החדשה. כל זאת על פי הקבוע בתקנות וכמפורט בסעיף 7 לפוליסה החדשה.

הסבר: הכיסויים שהציעו הביטוחים “סיעודי זהב” ו”סיעודי כסף” היו שונים בהיקפם ובעלויות שלהם.

עם העברת כל המבוטחים לפוליסה האחידה, מתבטלת השונות שהייתה וכל הכספים הנוספים ששילמו מבוטחי “סיעודי זהב” לכאורה יורדים לטמיון.

על מנת לפצות במידה מסויימת את מי ששילם יותר, הגדירה מכבי שהם יצורפו באופן אוטומטי לדרגת הכיסוי הגבוהה ביותר בפוליסה האחידה, ואילה מבוטחי “סיעודי כסף” יצורפו לדרגת הכיסוי התואמת לגיל ההצטרפות שלהם.

מהן דרגות הכיסוי בפוליסה החדשה? מה יקבלו מבוטחי “סיעודי זהב”? ומה מקבלים מבוטחי “סיעודי כסף”?

דרגות הכיסוי בפוליסה האחידה משתנות בהתאם לגיל ההצטרפות לפוליסה. כפי שראינו בסעיף הקודם, הגדירה מכבי כי חברי “סיעודי זהב” יקבלו בכל מקרה את הכיסוי המקסימלי, ואילו חברי “סיעודי כסף” יהיו זכאים לכיסוי בהתאם לגיל ההצטרפות שלהם לביטוח.

גיל הצטרפות לביטוחעד 4950-5960 ומעלה
מבוטח השוהה בביתו5,500 ש"ח4,500 ש"ח3,500 ש"ח
מבוטח השוהה במוסד סיעודי10,000 ש"ח6,500 ש"ח4,500 ש"ח
בהתאם להוראות בתקנות, בפוליסה החדשה, גדל סכום תגמולי הביטוח למבוטח סיעודי השוהה בביתו. כמו כן, ביחס למבוטחי רובד סיעודי כסף גדל גם סכום תגמולי הביטוח למבוטח השוהה במוסד.

הסבר: הפוליסה האחידה משפרת את מצבם של מבוטחי “סיעודי כסף” באופן משמעותי – סכומי הפיצוי לאדם סיעודי המטופל בביתו ולאדם המאושפז במוסד סיעודי גדול באופן משמעותי.

לעומת זאת, מצבם של מבוטחי “סיעודי זהב” השתפר בפרמטרים מסויימים, אך הורע בחלק גדול מהפרמטרים האחרים. הטבלה הבאה מסכמת את השינויים הללו:

נושאסיעודי זהבהפוליסה האחידה
פיצוי לחולה השוהה בביתו4,490-5,050 ש"ח5,500 ש"ח
פיצוי לחולה במוסד סיעודי11,300 ש"ח10,000 ש"ח
הגדרת מקרה ביטוח ליושבים בכסא גלגלים (ניידות)זכאיזכאי רק אם לא יכול להניע את הכיסא בכוחות עצמו
כיסוי לחיילים בשירות חובהקייםלא קיים
תקופת המתנה30 ימים60 ימים
גיל הצטרפות מקסימליקייםלא קיים

המלצות קריאה נוספות:

שורה תחתונה מס’ 1 – האם הרפורמה בביטוחים הסיעודיים משפרת את מצב המבוטחים או פוגעת בו?

כאמור, בשני נושאים חשובים הרפורמה שיפרה את מצבם של כלל המבוטחים בפוליסות של קופות החולים: יכולת ההשוואה והאפשרות לעבור מקופה לקופה.

לעומת זאת, ההשפעה של המעבר לפוליסה האחידה על התנאים שמקבלים המבוטחים בפוליסות שלהם משתנה בין קופת חולים אחת לאחרת ובין הפוליסות השונות בכל קופת חולים.

השוואה מפורטת של הביטוחים הסיעודיים של קופות החולים, ושל המרוויחים והמפסידים העיקריים מהרפורמה אפשר למצוא באתר של מומחה הביטוח הסיעודי אבי רייטן.

שורה תחתונה מס’ 2 – האם הפוליסה האחידה של הביטוח הסיעודי בקופות החולים נותנת מענה מספיק?

הביטוח הסיעודי הקבוצתי של קופות החולים נותן כיסוי בסיסי וזול מפני הגעה למצב סיעודי. ועדיין, לא ניתן לצערנו להסתמך רק עליו על מנת לממן טיפול בחולה סיעודי משתי סיבות מרכזיות –

1. סכומי הפיצוי שמקבלים בביטוח הסיעודי של קופות החולים נמוכים מהצורך, העומד על כ-7,000 ש”ח לטיפול בבית, ובין 15,000-20,000 ש”ח לחולה המאושפז במוסד סיעודי.

2. תקופת הפיצוי בביטוחים הסיעודיים של קופות החולים מוגבלים ל-5 שנים בלבד, ואינם נותנים מענה למקרים של סיעוד ממושך יותר.

על הדרך להשלים את הביטוח הסיעודי של קופות החולים בצורה כלכלית וכדאית, קראו בפוסט “איך לקנות ביטוח סיעודי ולא לפשוט את הרגל“.  

  קבלו הצעות לביטוח סיעודי מסוכני ביטוח מומלצים:

  איזור בארץ:

  לחיצה על כפתור זה מהווה את הסכמתך להעברת פרטיך לגופים המומלצים של savey ולתנאי השימוש באתר. פרטיותכם חשובה לנו! מוזמנים לקרוא עוד על מדיניות הפרטיות שלנו.

  עוד באותו נושא:

  יועץ פנסיוני אובייקטיבי ברישיון משרד האוצר, חבר לשכת היועצים הפנסיוניים ופורום החוסכים לפנסיה. יזם חברתי, כותב, מוסיקאי.
  כל התכנים באתר זה נועדו לסייע לקוראים בקבלת החלטות כלכליות טובות יותר, אך אינם מהווים ייעוץ פנסיוני או ייעוץ השקעות אישי המותאם לצרכי הקורא.

  כתיבת תגובה

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות