תנאי שימוש

אנחנו שמחים שאתם כאן באתר האינטרנט savey.co.il (“האתר”).

א. כללי

1. אנא קרא בעיון רב הסכם זה המהווה תנאי לשימושך באתר. אם אינך מסכים לאיזה מהתנאים האמורים בתנאי השימוש האלה אנא הפסק את השימוש באתר ואל תעשה בו כל שימוש, לרבות לא במידע ובתכנים שבו.

2. בנוסף, תנאי שימוש אלה הינם הבסיס לשימושך באתר זה ובשירותיו ואולם ייתכן כי קבלת מידע ו/או קבלת שירותים ו/או קבלת הצעות באתר, או מידי שותפיו העיסקיים, יהיו כפופים לתנאים נוספים על תנאי השימוש (“התנאים הנוספים”). עליך לקרוא את התנאים הנוספים בכל פעם שתידרש לכך במהלך ביצוע הפעולות ושימוש בשירותים השונים שבאתר. בכל מקרה של סתירה בין תנאי השימוש לבין התנאים הנוספים – יגברו התנאים הנוספים.

3. תנאי השימוש, ביחד עם התנאים הנוספים (במקרה בו קיימים תנאים נוספים) יוצרים את היחסים החוזיים והמשפטיים בינך לבין רני שחר, ע.מ. 033736513 (“המפעיל”), הן לצורך השימוש באתר והן לצורך קבלת מידע ו/או הצעות והשימוש בהם.

4. אנא שים לב! המפעיל עשוי ויכול לשנות (בדרך של שינוי, מחיקה, הסרה, הורדה, הוספה, לרבות הוספת תנאים) (“שינוי”) את תנאי השימוש באתר ואת התנאים הנוספים מעת לעת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי. השימוש באתר ו/או קבלת הצעות ו/או קבלת שירותים יהיה כפוף לתנאים החדשים לאחר השינוי ולפיכך עליך לקרוא את תנאי השימוש והתנאים הנוספים בכל פעם שהינך עושה שימוש באתר זה.

5. כניסתך לאתר והשימוש בו, מהווה את הסכמתך לאמור בתנאים אלה ובתנאים הנוספים. לצורך קבלת הצעה עליך ללחוץ על הכפתור “אישור תנאי שימוש”. לחיצה על הכפתור מהווה את אישורך כי קראת את תנאי השימוש והתנאים הנוספים, הבנת אותם והנך מסכים להם.

ב. השימוש באתר

1. רשאי להירשם לאתר ולקבל שירותים ו/או מוצרים כל מי שהינו בגיר, בעל כשירות משפטית והינו אזרח ישראלי.

2. בכפוף לתנאי השימוש ולתנאים הנוספים, כל אדם אשר נרשם לאתר (כמפורט להלן) רשאי לעשות שימוש באתר לצורך אליו נועד האתר ולשם קבלת מידע ו/או שירותים ו/או הצעות. כל שימוש אחר, אשר על פי שיקול דעתו הבלעדי של המפעיל יהיה בו משום שימוש שלשמו לא נועד האתר ו/או אשר נועד להגביל, להפריע, להצר או למנוע את פעילות האתר ו/או משתמשים אחרים באתר הינו אסור ומהווה הפרה של תנאי השימוש והתנאים הנוספים. המפעיל שומר לעצמו את הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי למנוע כל פעילות אסורה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחד העומד לו על פי כל דין.

3. האתר, ולרבות האפליקציות והתוכנות שבו, מוגש לך כפי שהוא, נכון למועד כניסתך לאתר. המפעיל עושה כמיטב יכולתו לעדכן ולהתאים את הדרישות הטכניות של האפליקציות המופיעות באתר. אף על פי כן, השימוש באתר איננו מבטיח כי כל האפליקציות המופיעות בו יהיו זמינות ושמישות לכלל המשתמשים. הדרישות הטכניות מופיעות ומפורטות באתר, למיטב ידיעתו של המפעיל ואולם המפעיל איננו מעדכן באופן שוטף. עליך החובה לבדוק כי הנך עומד בדרישות המערכת.

4. בשימוש באתר הנך מצהיר, כי הנך מודע לכך, כי באחריותך לספק את כל המידע הדרוש על מנת לקבל את השירותים ו/או המוצרים. המפעיל איננו יכול להבטיח, כי כל האפליקציות באתר עשויות להתריע אם פרטי מידע מסויימים חסרים.

5. הנך מצהיר כל המידע שהנך מוסר באתר הינו נכון ומדוייק. כמו כן הנך מצהיר כי הנך יודע כי המפעיל וכן צדדים שלישיים להם נמסר המידע (כגון חברות ביטוח) מסתמכים על נכונות המידע לצורך מתן הצעות ו/או מתן שירותים ו/או מידע.

6. הנך מצהיר ומתחייב כי לא תעשה שימוש באתר שלא למטרותיו וכן לא תעשה בו שימוש לא חוקי ולמטרות פסולות, ובין היתר הנך מתחייב כי לא תעשה בו שימוש לצורך:

א. העלאת תכנים ו/או מידע שאין לך בהם זכות שימוש ו/או אינם שייכים לך ו/או שהם עלולים להפר זכויות קנייניות מכל מין וסוג שהוא (לרבות: זכות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, מדגמים, זכות לפרטיות וכיוצא באלה).

ב. הפרעה, שיבוש, הגבלה או מניעת השימוש באתר, בין למפעיל ובין למשתמשים אחרים.

ג. העלאת תכנים ו/או מידע במטרה לפרסם (ואף לא למטרות רווח).

ד. העלאת תכנים ו/או מידע שיש בו כדי לפגוע, להעליב, להוציא דיבה, להשמיץ, לאיים, או שהוא עלול להוות חומר פוגעני, וולגרי, או פורנוגרפי או שהוא אסור בפרסום או לשימוש.

ה. העלאת תכנים ו/או מידע שאינם מדוייקים ו/או כוזבים ו/או מסולפים ו/או מטעים ו/או שקריים.

ו. העלאת תכנים ו/או מידע שיש בו כדי להזיק לאתר ו/או למשתמשים אחרים, כגון תוכנות מזיקות, שורות קוד, וירוסים, “סוס טרויאני” או כל תוכנה אחרת שיש בה כדי לפגוע במהלך התקין של האתר ו/או השימוש בו ו/או השימוש למשתמשים אחרים ו/או שעלול לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשים בו ו/או לציוד ולמחשבים.

ז. לשבש ו/או להאט ו/או למנוע תקשורת בין האתר לבין המשתמשים בו ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או תקשורת בתוך האתר עצמו ו/או את מהלכו התקין של האתר.

ח. קבלת מידע שאינך מורשה לצפות בו ו/או כניסה לא חוקית לאזורים ו/או חלקים באתר שאינך מורשה להיכנס אליהם ו/או קבלת מידע ממחשבים אחרים ו/או משתמשים אחרים (לרבות מידע אישי, סיסמאות ודוא”ל).

ט. שימוש ברובוטים או תוכנות טקסט אחרות מכל מין וסוג שהוא, לרבות כאלה שנועדו לשם הכנסת מידע ו/או קבלת מידע באופן אוטומטי.

י. לרשום אחרים ולפתוח עבורם חשבונות וסיסמאות.

יא. לשדל, לסייע או לעזור לאחר על מנת לעשות כל פעולה שאיננו מורשית באתר, לרבות הפעולות המנויות לעיל.

יב. המפעיל עושה כל מאמץ לנטר את התכנים המובאים באתר, עם זאת אינו יכול להיות אחראי לתכנים שלא הועלו על ידו ולכן מחובת המשתמש לוודא את נכונותם בטרם ביצוע העסקה.

יג. המפעיל שומר לעצמו את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לחלקים ממנו, לכל משתמש, לרבות משתמשים רשומים ו/או כאלה שעשו שימוש בעבר באתר, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהתראה מוקדמת.

יד. המפעיל רשאי להפסיק את פעילות האתר, כולו או חלקו, לשעה או לצמיתות, להפסיק את מתן השירותים ו/או המידע ו/או ההצעות, כולם או חלקם, לצמצמם ו/או להגבילם כל זאת מבלי כל הודעה מוקדמת ומבלי לפגוע בעסקאות קיימות.

טו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעיל עשוי למנוע שימוש באתר, למשתמש, משתמש רשום או לכלל הציבור בכל מקרה בו:

1. הופר תנאי מתנאי השימוש באתר.

2. נמסרו פרטים שאינם נכונים ו/או מלאים ו/או מסירת פרטים שגויים ו/או כוזבים על ידי משתמש.

3. בוצע מעשה או מחדל שיש בו כדי להביא לחשש לפגיעה במפעיל, באתר, בציודו, במידע המצוי במפעיל ו/או במשתמשים אחרים.

ג. מסירת מידע אישי

1. הנך מצהיר כי המידע שנמסר על ידך הוא מידע מלא נכון ומדוייק וכי הוא נמסר מרצונך החופשי ללא שום כפיה או שידול ובעשותך כן הנך מסכים כי המפעיל ו/או מי מטעמו ולרבות חברות הביטוח איתן יש למפעיל הסכמי שיתוף פעולה לשיווק מוצרי ביטוח- יכולים לעשות שימוש במידע, בכפוף לכל דין, לרבות שליחה אליך של מידע שיווקי, דברי פרסומת ו/או הצעות לרכישת שירותים ו/או מוצרים העשויים לעניין אותך ו/או את בני משפחתך, באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר או כל אמצעי תקשורת אחר. הסכמתך לתנאי השימוש מהווה הסכמתך לקבל דברי פרסומת כאמור בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב – 1982 וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ”א-1981. בכל מקרה בו תחליט שאינך מעוניין לקבל את הדיוור כאמור, עליך להודיע למפעיל על כך בכתב.

2. הנך מצהיר כי הנך יודע כי המפעיל עשוי לעשות שימוש במידע לצרכיו, לרבות לצורך שינוי האתר ושיפורו ולשם כך הנך מתיר לו לעבד את המידע, לשנותו, לערוך אותו, לערוך עיבודים סטטיסטיים ו/או עיבודים אחרים הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של המפעיל ובכפוף לתנאי הפרטיות.

3. העלאת מידע ומסירתו למפעיל, לרבות מידע רגיש, מסמכים, הודעות, תמונות וכיוצא באלה, מהווה את הסכמתך לכך כי המפעיל ו/או חברות הביטוח יכולים לעשות שימוש במידע זה, בכפוף לכל דין, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי, לצורך השגת המטרות שלשמן נמסר המידע – והכל בכפוף לתנאי השימוש, לתנאים הנוספים ולתנאי הפרטיות. הנך מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד המפעיל בגין הפרת זכויות קנין וזכויות פרטיות בכל הנוגע למידע, אלא אם המפעיל פעלה בזדון ובניגוד לתנאי השימוש.

ד. אבטחת מידע

1. המפעיל עושה כל מאמץ לאבטח את המידע באתר, בהתאם לנהוג ולמקובל באתרים מסוג זה. המפעיל איננו מבטיח ואיננו ערב לכך, כי מסדי הנתונים שלו, לרבות מידע שאתה מסרת, לא יפרצו וכי מידע כזה יגיע לצד ג’ שאיננו מורשה וכל עוד היא תנקוט באמצעים סבירים היא לא יהיה אחראי לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך כתוצאה מפריצה למסדי הנתונים שלו ו/או לאתר ו/או למחשביו.

2. עליך לקרוא גם את תנאי הפרטיות בהם מפורטים מדיניות המפעיל לשמירת המידע ואבטחתו.

ה. קנין רוחני

1. כל המידע המצוי באתר הינו רכושו הבלעדי של המפעיל. לענין זה מידע – כל חומר ונתונים ובכלל זה מידע הנוגע לפעילויות העיסקיות, לביטוחים, הצעות מחיר ונתונים כספיים, תוכנות מחשב ושורות קוד, נוסחאות, תמונות, מילים, ביטויים, ציורים, שרטוטים, רישומים, סרטים, אודיו ולרבות עיצובם.

2. האתר כולל מידע המהווה קנין רוחני של המפעיל ו/או של צדדים שלישיים ובכלל זה פטנטים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, מדגמים, סימני מסחר וכיוצא באלה. המידע מוצג לשימושך האישי בלבד וחל איסור לעשות כל פעולה במידע – כולו או חלקו – שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנין אלה ולרבות, להעתיק, לשכפל, להפיץ, להעביר, להציג, לפרסם, לשדר, להציג, לערוך את המידע, לשנותו, לשפרו, ליצור יצירה נגזרת, למכור ו/או לסחור בו.

ו. נגישות אתר האינטרנט

אנחנו עושים כל מאמץ להנגיש את האתר לבעלי לקויות מגוונות ואנשים הנעזרים בטכנולוגיה מסייעת לשימוש במחשב, בהתאם לדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע”ג 2013, ועפ”י המלצות התקן הישראלי (ת”י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי.

האתר מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון הסלואלרי.

למשתמשים בתוכנת הקראת מסך – מומלץ להשתמש בתוכנת NVDA העדכנית ביותר.

אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר באופן שוטף. במידה ומידע כלשהו באתר זה אינו נגיש עבורכם מסיבה כלשהי – נא עדכנו אותנו באמצעות הטופס ליצירת קשר ואנחנו נפעל באופן מיידי וכמיטב יכולתנו למצוא פתרון מתאים לנושא.

ז. הגבלת אחריות

1. האמור באתר ובתכניו ולרבות המידע הכלול באתר איננו מהווה הצעה, שידול ו/או ייעוץ לביצוע עסקאות עם המפעיל ו/או עם חברות הביטוח ו/או עם כל צד ג’ שהוא, למעט במקרה בו צויין במפורש, כי הוגשה לך הצעה לביטוח.

2. בטרם תבקש הצעה לביטוח ו/או לקבל מידע ו/או שירותים באתר עליך לשקול היטב את משמעות העסקה, ההשקעה וההתחייבות הכספית הקשורה לכך ולפיכך אין להסתמך רק על המידע המצוי באתר. המפעיל לא יהיה אחראי לכל נזק מכל מין סוג שהוא שייגרם לכך כתוצאה מהסתמכות על המידע המצוי באתר.

3. האתר על תכניו והמידע המצוי בו נועד לשימושך כפי שהוא. על אף שהמפעיל עושה כפי יכולתו על מנת שהמידע והתכנים באתר יהיו אמינים, נכונים ומדוייקים עשויים ליפול שגיאות ו/או אי דיוקים ו/או שיבושים במידע ובתכנים. המפעיל לא יהיה אחראי לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך כתוצאה מכך.

4. באתר מצויים קישורים לאתרים חיצוניים, כמו גם שחלק מהמידע המופיע באתר נסמך על מידע המגיע מצדדים שלישיים, כגון חברות הביטוח. המפעיל איננו ערב לכך, כי המידע המצוי אצל צדדים שלישיים לרבות חברות הביטוח הינו אמין ומדוייק והנך יודע כי המפעיל לא בדק את אמינות המידע של אותם צדדים שלישיים לרבות חברות הביטוח ונכונותו. המפעיל איננו אחראי בכל אופן למידע זה והוא לא יהיה אחראי לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.

5. המפעיל לא יהיה אחראי לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך ו/או למחשב ו/או לציוד אחר כתוצאה מהשימוש באתר ו/או כתוצאה משמירת מידע במחשבך, לרבות תוכנות ושורות קוד, אשר הגיעו ממחשביה של המפעיל.

6. אין במידע באתר ובתכנים המצויים באתר משום ייעוץ להשקעה – בין במישרין ובין בעקיפין. הנך מודע לכך, כי על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ”ה – 1995, רשאי לתת יעוץ רק מי שהוסמך על פי החוק והמורשה מהרשות לניירות ערך.

7. אין במידע באתר ובתכנים המצויים באתר משום ייעוץ או שיווק פנסיוני – בין במישרין ובין בעקיפין. הנך מודע לכך, כי על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), תשס”ה-2005, לא ניתן לתת יעוץ פנסיוני באמצעות האינטרנט, ורשאי לתת יעוץ רק מי שהוסמך על פי החוק והמורשה על ידי משרד האוצר.

8. הנך מתחייב לשפות את המפעיל ו/או מי מטעמו בגין כל נזק, הוצאה, הפסד, תשלום ו/או אובדן רווח שייגרמו להם, לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידך ו/או על ידי מי מטעמך.

ח. שונות

1. על הסכם זה יחול הדין הישראלי והוא יפורש לפיו. לבית המשפט המוסמך בארבעת ערי המחוז: ת”א, ירושלים, חיפה ובאר שבע תהא סמכות השיפוט בכל עניין הנובע מתנאי השימוש ומהתנאים המיוחדים בקשר אליהם.

2. אי-תקפותה ו/או ביטולה ו/או בטלותה של הוראה כלשהי מהוראות תנאי השימוש ו/או התנאים הנוספים לא תפגע בתוקף המלא של כל יתר ההוראות.

3. הודעות ניתן לשלוח לכתובת הדואר או הדואר האלקטרוני שמסרת במהלך הרישום לאתר ולמפעיל בהתאם לדרכי התקשורת המופיעים באזור שירות הלקוחות ויצירת קשר באתר. כל הודעה יש לשלוח מצד אחד לשני, תעשה בדואר רשום או במסירה ידנית או בדואר אלקטרוני ויראו כל הודעה שנשלחה בדואר רשום כאילו התקבלה ע”י הנמען, ארבעה ימי עסקים לאחר מסירתה למשרד הדואר ואם נמסרה ביד או נשלחה בדואר אלקטרוני, בעת מסירתה ואם נשלחה למפעיל – בלבד שנתקבל אישור מסירה ממחשבי המפעיל על קבלת ההודעה.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות